ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Definice a obsazení školské rady


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména dokumentaci školy.


Školská rada

- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základních školách,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Školská rada ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

Je šestičlenný orgán, vymezený školským zákonem. Schvaluje výroční zprávu školy, výsledky hospodaření, vzdělávací program a další směrnice školy a koordinuje spolupráci mezi školou, zřizovatelem (Město Roudnice nad Labem) a rodičovskou veřejností (Roudnická trojka). Schází se obvykle 2-3krát do roka.


>> Jednací řád školské rady


V období 2015 až 2018 pracuje školská rada v tomto složení:

- za zřizovatele: Ing. František Padělek, Václav Kejř

- za zaměstnance školy: Mgr. Martina Ševčíková, Mgr. Lenka Ekrtová

- za nezletilé žáky školy: Martina Macháčková, Jindra Dvorská


Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

-> Školní dokumenty <-

Školní družina

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl