ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Časté dotazy


Jaká pravidla platí pro omlouvání žáků rodiči v době jejich nepřítomnosti ve škole?

Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka, dle možnosti i délku nepřítomnosti. Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně, nejpozději do tří dnů, předloží omluvenku třídnímu učiteli.

Je třeba razítko od doktora?

Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. Jinak není razítko od lékaře třeba a nebude vyžadováno.

Je možné pronajmout si školní tělocvičnu?

Ano, možné to je, více informací viz "Komerční činnost".

Jaká jsou pravidla pro používání mobilních telefonů, mobilních dotykových zařízení a MP3/4 přehrávačů ve škole?

Viz Dodatek ke školnímu řádu - Povinnosti žáků a zákonných zástupců – ze dne 17. 1. 2013 s platností od 1. 2. 2013.

• v době vyučovací hodiny mít mobilní telefon vypnutý a nemanipulovat s ním, v případě porušení tohoto nařízení bude přístroj odebrán, uložen v ředitelně školy a žák si ho vyzvedne po vyučování – platí pro 1. stupeň, vyjma 5. tříd, viz dále, porušení tohoto nařízení bude hodnoceno jako vážné porušení školního řádu a bude kázeňsky řešeno,
• žáci 5. – 9. tříd odevzdají vypnuté mobilní telefony na začátku každé vyučovací hodiny do košíku a na konci hodiny jim budou telefony vráceny zpět – pokud žák telefon neodevzdá a bude zjištěno jeho užití při hodině, bude vše posouzeno jako vážné porušení školního řádu, bude o tomto vyrozuměn zákonný zástupce a přestupek bude řešen sníženou známkou z chování,
• žáci mají během vyučovací hodiny zákaz používat nebo mít u sebe ostatní technické přístroje, které umožňují záznam obrazu, zvuku nebo poslech hudby (MP3, MP4 přehrávače apod.). V případě porušení tohoto nařízení bude přístroj odebrán a vrácen až po ukončení vyučování, zároveň bude užití těchto přístrojů kvalifikováno jako vážné porušení školního řádu, viz výše.

Co by měli zvládnout předškoláci?

• poznat barvy,
• mluvit ve větách,
• vybarvit a obkreslit jednoduchý obrázek,
• poznat základní geometrické tvary,
• mít představu o číslech (počítat na prstech po jedné do deseti, spočítat dané předměty),
• pamatovat si a reprodukovat krátká říkadla, básničky nebo zazpívat písničku,
• být schopen zapojit se do práce (hry) s ostatními dětmi,
• zvládnout odloučení od rodičů.

Nejdou mi otevřít dokumenty uložené ve formátu "pdf". Co s tím?

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Formát pro přenositelné dokumenty) je mezinárodně uznávaný souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Pro tento formát existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe – Adobe Reader.


Škola


-> Časté dotazy <-

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

Školní družina

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl